خانم دکتر حبیبی سمعک پارس

دکتر پگاه حبیبی

گفتار درمان
کار از سال 1394
کهن ترابی سمعک پارس

دکتر امیر کهن ترابی

ادیولوژیست و آسیب شناس سیستم تعادل
کار از سال 1394
خانم دکتر فرانک قاسم آبادی

دکتر فرانک قاسم آبادی

ادیولوژیست و شنوایی شناس
کار از سال 1394
دکتر حسن ملا زاده سمعک پارس

دکتر حسن ملازاده

ادیولوژیست و شنوایی شناس
کار از سال 1394